Símbol número:1202
Tipologia del símbol
Retolació de grup d'habitatges
Adreça
pujada 1r de maig, nº s/n
17004 - Girona
Terme municipal
Girona
Comarca
Gironès
Vegueria
Vegueria de Girona

Retolació de grup d'habitatges

Descripció
Placa de mosaic hidràulic rectangular on s’anuncia la construcció d’un grup d’habitatges de promoció oficial. En el text, gravat, s’esmenta l’organisme promotor (en aquest cas, la Delegación Nacional de Sindicatos, on l’Obra Sindical del Hogar estava inscrita), a més del nom del grup, el nombre d’habitatges i l’any de construcció o de promoció. El text va acompanyat de dues imatges: a l’esquerra el jou i les fletxes amb les sigles INV (de l’Instituto Nacional de la Vivienda) amb la casa; i a la dreta el pic, l’espiga i la palma, relatius a l’Obra Sindical del Hogar.

Text inclòs
DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS. GRUPO SAN DANIEL. 52 VIVIENDAS. AÑO 1954

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any concret o posterior 1954

Ús original de l’espai
Placa informativa de la promoció d'habitatges de protecció oficial de Vila-Roja, 1954.

Descripció del context històric
Placa del grup d'habitatges "Sant Daniel", de l'any 1954. El constructor va ser l'empresa ECISA.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.