Símbol número:2530
Tipologia del símbol
Retolació de grup d'habitatges
Adreça
carrer Magisteri, nº 2
17230 - Palamós
Terme municipal
Palamós
Comarca
Baix Empordà
Vegueria
Vegueria de Girona

Retolació de grup d'habitatges

Descripció
Placa de mosaic hidràulic rectangular on s’anuncia la construcció d’un grup d’habitatges de promoció oficial. En el text, gravat, s’esmenta l’organisme promotor (en aquest cas, la Delegación Nacional de Sindicatos, on l’Obra Sindical del Hogar estava inscrita), a més del nom del grup, el nombre d’habitatges i l’any de construcció o de promoció. El text va acompanyat de dues imatges: a l’esquerra el jou i les fletxes amb les sigles INV (de l’Instituto Nacional de la Vivienda) amb la casa; i a la dreta el pic, l’espiga i la palma, relatius a l’Obra Sindical del Hogar.

Text inclòs
DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS. GRUPO SAN JUAN. 50 VIVIENDAS. AÑO 1954

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1954

Ús original de l’espai
Habitatge amb protecció oficial del Grupo San Juan (50 habitatges), de 1954 segons la placa identificativa, i de 1957 segons l’Oficina Virtual del Cadastre.

Descripció del context històric
Construcció del grup d'habitatges "San Juan" l'any 1954 (50 habitatges).

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.