Símbol número:93
Tipologia del símbol
Altres plaques i rètols
Adreça
passeig Ebre, de l', nº 26-24
43500 - Tortosa
Terme municipal
Tortosa
Comarca
Baix Ebre
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Altres plaques i rètols

Descripció
Es tracta d'unes rajoles que indiquen que fou Regiones Devastadas qui construí aquell edifici.

Text inclòs
Reconstruído por la Dirección General de Regiones Devastadas. Año 1947

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1947

Ús original de l’espai
Església parroquial

Descripció del context històric
L'església del Roser, construïda l'any 1714, resultà força danyada pels bombardejos, per la qual cosa la reparació, especialment del campanar, fou considerada una tasca urgent pel greu perill d'enderroc. La seva reparació entrà dins dels projectes catal·logats per Regiones Devastadas com de "primera fase" i es portaren a terme entre el 13/11/43 i 13/12/47 sota la direcció de J. Álvarez i suposà una despesa total d'1.822.356 pts.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.